Polityka
prywatności
Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 25.08.2022

Niniejsza strona internetowa jest kontrolowana przez Bausch Health Poland sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie, ul Przemysłowa 2, nr KRS 00006699695 („Bausch Health” lub „my”), kontrolera danych.

Niniejsza polityka prywatności strony internetowej watrobaulekarza.pl („Polityka prywatności”) opisuje sposób gromadzenia, wykorzystywania, przekazywania i ujawniania przez nas informacji dotyczących Państwa („Dane osobowe”), jakie możemy uzyskiwać za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Przetwarzamy Państwa Dane Osobowe zgodnie z przepisami o prywatności i ochronie danych obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii.

Gromadzenie i wykorzystywanie Danych Osobowych

Większość z naszych usług nie musi być w żaden sposób rejestrowana, tzn. można odwiedzać stronę internetową bez określania swojej tożsamości.

Nie będziemy wykorzystywać ani przekazywać Państwa Danych Osobowych w celach niezwiązanych z celami opisanymi w niniejszej Polityce prywatności bez uprzedniego powiadomienia Państwa o tym oraz, w odpowiednich przypadkach, zwrócenia się do Państwa o zgodę na wykorzystywanie przez nas Państwa Danych Osobowych w taki odmienny sposób.

Przekazywanie informacji

Możemy przekazywać Państwa Dane Osobowe w określonych powyżej celach następującym podmiotom:

• innym spółkom z grupy Bausch Health (na podstawie standardowych klauzul umownych);

• usługodawcom w związku z działaniem niniejszej strony internetowej i naszej spółki, m.in. w związku z utrzymywaniem strony internetowej, świadczeniem usług technologicznych,

• organom publicznym, państwowym organom nadzoru oraz innym funkcjonariuszom organów ścigania i sądom, jak wymaga lub zezwala prawo lub na podstawie wiążących nakazów; i

• innym osobom trzecim w związku z restrukturyzacją spółki, sprzedażą lub cesją aktywów, łączeniem lub zbyciem spółki Bausch Health lub któregokolwiek z jej podmiotów zależnych lub powiązanych.

Przekazując Państwa Dane Osobowe podmiotom mającym siedzibę w krajach poza EOG lub Szwajcarią, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych, udzielimy stosownych umownych gwarancji (tj. Klauzule wzorcowe zaakceptowane przez Komisję Europejską) zgodnie z właściwymi przepisami o ochronie danych. Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać, korzystając z podanych niżej informacji kontaktowych.

Bezpieczeństwo danych

Stosujemy odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne w celu ochrony Danych Osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem i dostępem. Niestety, żaden system bezpieczeństwa informacji nie zapewnia 100% bezpieczeństwa. Dlatego też, chociaż dążymy do ochrony Państwa Danych Osobowych, nie możemy zapewnić ani zagwarantować zabezpieczenia Danych Osobowych przed nieprzewidywalną utratą lub nieuprawnionym dostępem.

Państwa prawa

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z właściwych przepisów prawa, mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do Państwa Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia i zaprzestania przetwarzania oraz przenoszenia, a także niepodlegania zautomatyzowanemu indywidualnemu podejmowaniu decyzji. Żądania takie można zgłaszać z wykorzystaniem poniższych informacji kontaktowych.

Integralność danych

Podejmujemy zasadne środki w celu zapewnienia, że gromadzone przez nas Dane Osobowe są właściwe do celów, do których mają być wykorzystywane, wiarygodne i możliwe do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, a także prawidłowe, kompletne i aktualne. Jednakże w niektórych przypadkach zmuszeni jesteśmy polegać na indywidualnych użytkownikach w zakresie udzielania i zachowywania prawidłowych Danych Osobowych. Każdy z Państwa odpowiada za zapewnienie, że Państwa dane są aktualne i prawidłowe w chwili przekazywania ich nam przez Was i w przypadku, gdy nasze usługi oferują Państwu narzędzia do przechowywania Waszych danych.

Przechowywanie Danych Osobowych

Dane Osobowe przechowujemy jedynie przez czas wymagany właściwymi przepisami lub niezbędny w celach, w jakich są przetwarzane. Dane Osobowe zostaną przez nas usunięte z chwilą, gdy przestaną być potrzebne, a w każdym przypadku z upływem maksymalnego okresu ich przechowywania określonego właściwymi przepisami.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

W przypadku wprowadzenia przez nas jakichkolwiek istotnych zmian w niniejszej Polityce prywatności na naszej stronie głównej wstawimy link zatytułowany „Nowa wersja Polityki prywatności” lub analogiczne powiadomienie o zmianach. Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej strony internetowej w celu sprawdzenia, czy nie wprowadzono nowych zmian w niniejszej Polityce prywatności. O niedawnym wprowadzeniu zmian w niniejszej Polityce prywatności świadczy także data wejścia w życie podana na początku niniejszej Polityki prywatności.

Linki do innych witryn internetowych

Praktyki prywatności określone w niniejszej Polityce prywatności dotyczą wyłącznie niniejszej strony internetowej i innych określonych działań. Praktyki stosowane przez inne strony internetowe prowadzone przez osoby trzecie mogą być odmienne. W przypadku odwiedzania jakichkolwiek stron internetowych zarządzanych przez osoby trzecie, czy to poprzez korzystanie z linków, czy na innej zasadzie, należy zapoznać się z umieszczoną na nich polityką prywatności. Nie mamy żadnej kontroli nad tymi stronami internetowymi i nie ponosimy odpowiedzialności za polityki ani praktyki stosowane przez osoby trzecie.

Kontakt

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności bądź stosowanych przez nas praktyk prywatności, należy kontaktować się z nami pod adresem:

DPO@bausch.com.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek obawy lub skargi dotyczące wykorzystywania przez nas Państwa Danych Osobowych, mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych: DPO@bausch.com.

Jeśli uważają Państwo, że Państwa skarga nie była właściwie rozpatrzona, mają Państwo prawo złożyć skargę do Organu Nadzorczego ds. prywatności w Państwa kraju, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (adres www: https://uodo.gov.pl/pl/pl/kontakt ).

Cookies

Co to są pliki cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików ciasteczek. Cookie to plik tekstowy zawierający niewielką ilość informacji pobieranych na mechanizm magazynowania Waszego urządzenia w momencie odwiedzania strony na witrynie internetowej i do których następnie mogą mieć dostęp nasze serwery sieciowe.

Ciasteczka mają wiele zadań, pozwalają efektywnie poruszać się pomiędzy stronami przechowując preferencje przeglądającego i zasadniczo usprawniając jej/jego „pobyt” na danej stronie.

Według dyrektywy Unii Europejskiej 2009/136/EC można przechowywać ciasteczka na swoim urządzeniu, jeżeli są one niezbędne do wykonywania działań na danej stronie, ale w przypadku pozostałych potrzebujemy Waszej (przeglądającego) zgody na powyższe.

Ciasteczka niezbędne:

• wykorzystywane wyłącznie, aby przeprowadzić lub ułatwić przenoszenie informacji w sieci; lub

• koniecznie potrzebne do zapewnienia usług online (np. nasza strona internetowa lub usługa na naszej witrynie internetowej), którą Państwo wybraliście.

Nieistotne pliki cookie: to wszystkie te ciasteczka, które nie spełniają powyższej definicji plików niezbędnych tj. ciasteczka wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika na witrynie internetowej (ciasteczka „analityczne”) lub ciasteczka używane do wyświetlania reklam (ciasteczka „reklamowe”).

Rodzaje ciasteczek

Niektóre ciasteczka są niezbędne do funkcjonowania witryny internetowej.

Nasze witryny internetowe również mogą korzystać z nieistotnych ciasteczek. My nie robimy tego w celu śledzenia użytkowników indywidualnych ani w celu ich identyfikacji, lecz w celu pozyskania wiedzy w jaki sposób strona jest wykorzystywana, aby móc ciągle ją ulepszać dla wygody naszych użytkowników. Bez wiedzy, którą czerpiemy dzięki temu systemowi korzystającemu z tych ciasteczek, nie bylibyśmy w stanie świadczyć naszych usług.

Nasze serwery internetowe mogą pasywnie gromadzić dane poprzez używanie ciasteczek i innymi sposobami na Państwa komputerze i połączeniu internetowym tj. adres IP Państwa komputera i/lub dostawcy usług internetowych, data i czas Państwa wejść na stronę, adres internetowy witryny, z której pobieracie link do naszej strony internetowej, technologię komputerową, z której korzystacie oraz Państwa ruchy i preferencje na naszej stronie internetowej. Możemy również używać ww. ciasteczek do gromadzenia informacji na temat przyszłych odwiedzin na stronie (tak by zapamiętać nazwę użytkownika i hasło), rozpoznać Państwa jako poprzedniego odwiedzającego i śledzić Państwa aktywność na stronie.

Informacji tych nie używamy po to, by osobiście identyfikować odwiedzających, ale po to by zrozumieć w jaki sposób odwiedzający współdziałają z naszą stroną internetową. Ww. dane statystyczne nie zawierają żadnych Danych Osobowych i są wykorzystywane jedynie do celów administracyjnych strony. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania innych technologii tj. tagi internetowe, sygnalizatory sieciowe oraz narzędzia do gromadzenia danych nawigacyjnych. Możemy połączyć dane zgromadzone poprzez ciasteczka i inne technologie śledzenia z Danymi Osobowymi, ale nawet wtedy traktujemy wszystkie te dane jak Dane Osobowe dla celów niniejszej Polityki Prywatności.

Poniższa tabela obrazuje zestawienie ciasteczek, które wykorzystujemy i cel w jakim to robimy.

Strona korzysta również z Google Analytics – usługa analizy internetowej świadczona przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa ciasteczek, aby pomóc nam w analizie witryny internetowej, kompilowaniu raportów dotyczących aktywności na stronie i świadczy inne usługi dotyczące aktywności internetowej oraz korzystania z internetu. Korzystając ze strony internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych o sobie przez Google w sposób i dla celów opisanych powyżej. Polityka prywatności Google znajduje się pod linkiem: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Możecie Państwo zainstalować Przeglądarkę Google Analytics Add-On, aby zrezygnować z wysyłania danych do Google dla celów analizy – dane na ten temat są dostępne pod linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bausch Health korzysta z powszechnych technik oceny w celu przeanalizowania odpowiedzi na odwiedziny naszych stron (adres IP, data, godzina) po to by lepiej dopasować ich zawartość do potrzeb klienta. Dane pseudonimizowane lub dane anonimowe, które nie pozwalają na wyciągnięcie żadnych wniosków o indywidualnych użytkownikach są przechowywane w celu przygotowania analiz rynkowych z korzystania ze stron internetowych w formie danych statystycznych (np. liczba wizyt, przeciętna długość pobytu na stronie, częstotliwość plików do pobrania, itp.) Bausch Health może korzystać z tzw. ciasteczek, aby dokonywać statystycznej oceny wykorzystania strony. W zależności od ustawień przeglądarki, ciasteczka są zapisywane w formie plików tekstowych na dysku twardym odwiedzającego. Ciasteczka umożliwiają gromadzenie informacji o Państwa przeglądarce internetowej i aktywności Waszego komputera na naszej stronie. Macie Państwo możliwość odmowy akceptacji plików cookies chociaż opcje ustawień różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Macie Państwo możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki tak, by po otrzymaniu ciasteczka byli Państwo o tym fakcie informowani i mogli odpowiednio je zaakceptować lub odrzucić.

Bausch Health korzysta obecnie z narzędzi analitycznych Google Analytics, usługi analitycznej świadczonej przez Google Inc. („Google”)

Google Analytics. Google Analytics korzysta z plików cookies zapisanych na Państwa komputerze, które umożliwiają Państwu korzystanie ze strony internetowej, którą zamierzacie przeglądać. Informacje wygenerowane przez pliki cookies o tym jak korzystacie z tej strony są przesyłane na serwer Google w USA i tam są przechowywane. Jeżeli anonimizacja adresów IP jest aktywowana na tej stronie, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach objętych Umową o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP jest przesyłany jedynie na serwer Google w USA i jest tam skracany/ redukowany w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora tej strony, Google wykorzysta te informacje do oceny Waszego korzystania ze strony internetowej, do kompilowania raportów na temat aktywności na stronie i do świadczenia operatorowi strony innych usług dotyczących aktywności na stronie i korzystania z internetu. Adres IP przeniesiony przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie połączy się z innymi danymi Google. Mogą Państwo zapobiec zapisaniu plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki; jednakże pragniemy zaznaczyć, że w takim przypadku możecie zostać Państwo pozbawieni możliwości pełnego skorzystania ze wszystkich funkcji danej strony w ich pełnym zakresie. Możecie również zapobiec gromadzeniu przez Google danych wygenerowanych przez pliki cookie, dotyczących sposobu korzystania przez Was z internetu (łącznie z waszym adresem IP) i przetwarzaniu tychże danych przez Google poprzez ściągnięcie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki dostępnego pod tym linkiem: tools.google.com./dlpage/gaoptout. Dodatkowe informacje na temat Google Analytics można znaleźć na stronie Internetowej: www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview. Znajdziecie tu Państwo również informacje i narzędzia do przeglądarki, dzięki którym można skonfigurować i ograniczyć wykorzystanie Google Analytics.

Gogle Web Fonts (czcionki internetowe Google). Nasza strona internetowa używa tzw. czcionek internetowych udostępnionych przez Google w celu jednolitego wyświetlenia czcionek. Kiedy odwiedzacie Państwo stronę internetową, Wasza przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej Waszej przeglądarki w celu poprawnego wyświetlenia tekstów i czcionek. Dlatego przeglądarka, której używacie musi być podłączona do serwerów Google. To informuje Google, że dostęp do naszej strony internetowej został udzielony poprzez Wasz adres IP. Korzystanie z Google Web Fonts leży w naszym uzasadnionym interesie w celu zapewnienia jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online (Art. 6 Para 1 lit. F) GDPR). Jeżeli Wasza przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, Wasz komputer wykorzysta czcionkę standardową. Więcej informacji na temat Google Web Fonts możecie Państwo znaleźć pod linkiem: developers.google.com/fonts/faq i w deklaracji ochrony danych Google: www.google.com/policies/privacy/.

W jaki sposób kontrolować pliki cookies

Można wyłączyć pliki cookies zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Proszę mieć jednak na względzie, że jeżeli zablokujecie Państwo zamieszczanie i udostępnianie tych szczególnie niezbędnych plików cookies, nie będziecie w stanie wykorzystać danej strony, ani też prawdopodobnie nie będziemy mogli wyświadczyć Wam żądanej usługi.

Macie Państwo możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej tak, by powiadamiała Was po otrzymaniu pliku cookie i pytała Was o zgodę na włączenie bądź wyłączenie pliku cookie.

Ponadto, macie Państwo możliwość blokowania wszystkich plików cookies. Aby zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki należy kliknąć na pomoc/help w Waszej przeglądarce internetowej i postępować zgodnie z instrukcjami.